საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

ირაკლი გელოვანი (ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი)

ელ.ფოსტა: igelovani@probation.gov.ge
ტელ: (+99532)2303012

 ბრძანება საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვლომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის თაობაზე (ატვირთვის თარიღი: 15.08.2014)

ბრაძანება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის თაობაზე (ატვირთვის თარიღი: 27.03.2018)

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ (ატვირთვის თარიღი: 25.09.2013)
 
ბრძანება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ღონისძიებების გატარების შესახებ (ატვირთვის თარიღი: 30.01.2015)

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები

ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში:

 


საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის სტატისტიკა