ეკონომიკური სამმართველო
ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი: დავით დაბრუნდაშვილი

ეკონომიკური სამმართველოს უფლებამოსილებას მიეკუთვნება: 

ა) ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების უზრუნველყოფა კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ბ) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება; 

გ) პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე რიცხული ქონების მოვლა-პატრონობა; 

დ) პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება; 

ე)პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

ვ) კანონით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობის განხორციელება.