აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველო
აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი: გიორგი საჯაია

აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფლებამოსილებას მიეკუთვნება:

ა) შეამოწმოს პრობაციის ოფიცრების მიერ მსჯავრდებულთა პირადი საქმისწარმოების მიმდინარეობა და კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობა;

ბ) მოითხოვოს სტატისტიკური ანგარიში და მოახდინოს სტატისტიკური მონაცემების შეჯამება და სისტემაში მოყვანა;

გ) შეაგროვოს პრობაციის ბიუროების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, მოახდინოს შესაბამისი ანალიზი და კონტროლი;

დ) შეიმუშაოს სტატისტიკური ფორმები; 

ე) განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა.