პრობაციის 11 ბიურო

პრობაციის ბიურო უფლებამოსილია:


ა) თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე ორგანიზაცია გაუკეთოს სამართლებრივი აქტების

აღსრულებას;


ბ) აწარმოოს სააღსრულებო წარმოებათა აღრიცხვა, სტატისტიკა და ანალიზი;


გ) განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საქმიანობა.

ტერიტორიული ბიუროების რუკა