ნორმატიული აქტები
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დებულება   (ატვირთვის თარიღი: 1.06.2018)

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისიის დებულება   (ატვირთვის თარიღი: 13.08.2018)
 
პრობაციის ბიუროების ტიპური დებულება   (ატვირთვის თარიღი: 1.06.2018)

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში სამსახურის გავლის წესი  (ატვირთვის თარიღი: 22.05.2018)

პრობაციის შინაგანაწესი   (ატვირთვის თარიღი: 17.07.2017)
 
მსჯავრდებულის რისკების შეფასებისა და სასჯელის აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპების, წესისა და ფორმის დამტკიცების შესახებ  (ატვირთვის თარიღი: 19.03.2018) 

მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე  (ატვირთვის თარიღი: 07.05.2018) 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომამისჯილისათვის კვების ხარჯების დანიშვნის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე  (ატვირთვის თარიღი: 20.03.2018)

მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესში საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დეპარტამენტსა და სსიპ-არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს შრორის კოორდინირებული საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ  (ატვირთვის თარიღი: 19.04.2016)

არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის გათავისუფლებისათვის მომზადების პროცესში  არასრულწლოვნის ოჯახისა და სოციალური გარემოს რისკების შეფასებისა და  საჭიროებების განსაზღვრის ფორმისა და წესის დამტკიცების შესახებ   (ატვირთვის თარიღი: 5.01.2016)

შინაპატიმრობის აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ (ატვირთვის თარიღი: 28.03.2018)

ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალების გამოყენების წესისა და მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ  (ატვირთვის თარიღი: 04.11.2016)

ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადების მეთოდოლოგიის, წესისა და სტანდარტის განსაზღვრის შესახებ  (ატვირთვის თარიღი: 16.03.2016)

არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის აქტების სააღსრულებო წარმოების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე  (ატვირთვის თარიღი: 07.11.2017)