მომსახურების საფასურები
მსჯავრდებულს საზღვარგარეთ გამგზავრების შემთხვევაში ეკისრება საზღვარგარეთ გამგზავრების ნებართვის საფასურის გადახდა შემდეგი ოდენობით: 

  1. ერთ თვემდე ვადით გამგზავრებისას – 600 ლარი; 
  2. ერთიდან სამ თვემდე ვადით გამგზავრებისას – 1200 ლარი; 
  3. სამიდან ექვს თვემდე ვადით გამგზავრებისას – 2000 ლარი; 
  4. ექვსიდან ცხრა თვემდე ვადით გამგზავრებისას – 2700 ლარი;
  5. ცხრიდან თორმეტ თვემდე ვადით გამგზავრებისას – 3400 ლარი. 

  • საზღვარგარეთ გამგზავრების განცხადების დაჩქარებული წესით განხილვისათის მომსახურების საფასური – 200 ლარი. 
  • პრობაციის ბიუროში მსჯავრდებულის არა უმეტეს თვეში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულებისათვის საფასური - 400 ლარი. 
  • შინაპატიმრობის ელექტრონული ზედამხედველობის საშუალებით აღსრულების საფასური - 100 ლარი.