2017

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა დაპრემიების კვარტალური

ინფორმაცია სამივლინებო ხარჯების შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსთვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია
 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები