საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი ყოველწლიური ანგარიში