თანამშრომლები

2018 წელი

I კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი  და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები) (1 ვაკანტური );
 
 წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 13 მოსამსახურეს(ბიუროს უფროსები 11);

პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 253 მოსამსახურე: წამყვანი სპეციალისტი -13
(1 ვაკანტური);უფროსი სპეციალისტი -16 (1 ვაკანტური); სპეციალისტი -9;

ბუღალტერი -1(ვაკანტური);

არქივარიუსი -1; პრობაციის ოფიცერი -169 (3 ვაკანტური);სოციალური მუშაკი-34(3 ვაკანტური); ფსიქოლოგი -10;


არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 31.03.2018 წ მდგომარეობით  დასაქმებულია  საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 265  (276 გათვალისწინებულია საშტატოთი); 66 შტატგარეშე მოსამსახურე  და დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 168 ქალია და 165 მამაკაცი;


II კვარტალი 

 

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები (1 ვაკანტური);


წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)


უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 13 მოსამსახურეს (ბიუროს უფროსები - 11; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2;


უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 253 მოსამსახურე: წამყვანი სპეციალისტი - 12 (2 ვაკანტური); უფროსი სპეციალისტი - 14; პროფესიული ზედამხედველი - 4 (1 ვაკანტური); სპეციალისტი - 9;  ბუღალტერი - 1 (ვაკანტური); არქივარიუსი - 1;  პრობაციის ოფიცერი - 169 (2 ვაკანტური); სოციალური მუშაკი - 32 (1 ვაკანტური);  ფსიქოლოგი - 11 (1 ვაკანტური).


არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 30.06.2018 წ მდგომარეობით ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობაა 267 (276 გათვალისწინებულია საშტატოთი); 63 შტატგარეშე მოსამსახურე და 2 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;


ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 168 ქალია და 164 მამაკაცი; 

 

                                    
III კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი  და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები) (1 ვაკანტური );
 
 წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 13 მოსამსახურეს(ბიუროს უფროსები 11);

პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 253 მოსამსახურე: წამყვანი სპეციალისტი -12
(2 ვაკანტური); უფროსი სპეციალისტი -14 პროფესიული ზედამხედველი - 4; სპეციალისტი -9;

ბუღალტერი -1(ვაკანტური);

არქივარიუსი -1; პრობაციის ოფიცერი -169 (4 ვაკანტური); სოციალური მუშაკი-32 (1 ვაკანტური); ფსიქოლოგი -11(2 ვაკანტური);


არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 30.09.2018 წ მდგომარეობით  დასაქმებულია  საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 265  (276 გათვალისწინებულია საშტატოთი); 62 შტატგარეშე მოსამსახურე  და 3 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 168 ქალია და 162 მამაკაცი;


IV კვარტალი

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი  და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები) (1 ვაკანტური );
 
 წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 13 მოსამსახურეს(ბიუროს უფროსები 11);

პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 253 მოსამსახურე: წამყვანი სპეციალისტი -12
(2 ვაკანტური); უფროსი სპეციალისტი -14 პროფესიული ზედამხედველი - 4; სპეციალისტი -9;

ბუღალტერი -1(ვაკანტური);

არქივარიუსი -1; პრობაციის ოფიცერი -169 (10 ვაკანტური); სოციალური მუშაკი-32 (1 ვაკანტური); ფსიქოლოგი -11(2 ვაკანტური);


არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 31.12.2018 წ მდგომარეობით  დასაქმებულია  საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 258  (276 გათვალისწინებულია საშტატოთი); 61 შტატგარეშე მოსამსახურე  და 1 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 169 ქალია და 151 მამაკაცი;2017 წელი

I კვარტალი

 
 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები)(1 ვაკანტური);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11;

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1;

 პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე -2; 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 290 მოსამსახურესამსახურის უფროსი -4; 

(1 ვაკანტური);

 მრჩევლები - 12 ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 168 (1ვაკანტური); 

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 29 (2 ვაკანტური); სოციალური მუშაკები - 32 (1 ვაკანტური); 

ფსიქოლოგები -10 უფროსი სპეციალისტი - 16სპეციალისტი - 17; 

არქივარიუსი - 1; 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 03.04.2017წ მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 310 (316 გათვალისწინებულია საშტატოთიდა 64 შტატგარეშე მოსამსახურე და 1 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან184 ქალი და 191 მამაკაცი ;

 

II კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი( სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები ( 1 ვაკანტური ));

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს (ბიუროს უფროსები - 11;

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი -1, პრობაციის ბიუროს უფროსის

მოადგილე 2; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე - 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 290 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი - 4

(1 ვაკანტური); მრჩევლები - 12 ( 1 ვაკანტური); ბუღალტერი - 1;პრობაციის ოფიცრები - 168 ( 3

ვაკანტური);    თავისუფლების   შეზღუდვის  ოფიცერი - 29   ( 1 ვაკანტური);   სოციალური

მუშაკები - 32;  ფსიქოლოგები - 10; უფროსი სპეციალისტი - 16  ( 1 ვაკანტური ); სპეციალისტი -

17; არქივარიუსი -  1;

არასაპატიმრო  სასჯელთა  აღსრულებისა და პრობაციის  ეროვნულ   სააგენტოში 30.06.2017 წ

მდგომარეობით    დასაქმებულია   საშტატო   განრიგით   გათვალისწინებული      308     ( 316

გათვალისწინებულია  საშტატოთი );  65  შტატგარეშე  მოსამსახურე  და  2 დროებით  არმყოფი

მოხელის  შემცვლელი;

ფატქობრივად  დასაქმებული  თანამშრომლებიდან:  185 ქალი  და  190  მამაკაცი; 

III კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი( სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები ( 1 ვაკანტური ));

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს (ბიუროს უფროსები - 11;

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი -1, პრობაციის ბიუროს უფროსის

მოადგილე 2; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე - 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 290 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი - 4

(1 ვაკანტური); მრჩევლები - 12 ( 1 ვაკანტური); ბუღალტერი - 1;პრობაციის ოფიცრები - 168 ( 3

ვაკანტური);    თავისუფლების   შეზღუდვის  ოფიცერი - 29  ;   სოციალური

მუშაკები - 32;  ფსიქოლოგები - 10; უფროსი სპეციალისტი - 16  ( 1 ვაკანტური ); სპეციალისტი -

17; არქივარიუსი -  1;

არასაპატიმრო  სასჯელთა  აღსრულებისა და პრობაციის  ეროვნულ   სააგენტოში 30.09.2017 წ

მდგომარეობით    დასაქმებულია   საშტატო   განრიგით   გათვალისწინებული      308     ( 316

გათვალისწინებულია  საშტატოთი );  63  შტატგარეშე  მოსამსახურე  და  1 დროებით  არმყოფი

მოხელის  შემცვლელი;

ფატქობრივად  დასაქმებული  თანამშრომლებიდან:  183 ქალი  და  189  მამაკაცი;

 

IV კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი ( სააგენტოსუფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები ( 1 ვაკანტური ));

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს (ბიუროს უფროსები - 11;

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი -1, 

პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე - 2;

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 290 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი - 4

(1 ვაკანტური); 

მრჩევლები - 12 ( 1 ვაკანტური); 

ბუღალტერი - 1;

პრობაციის ოფიცრები - 168 ( 2 ვაკანტური); 

თავისუფლების   შეზღუდვის  ოფიცერი - 29  ;   

სოციალური მუშაკები - 32;  

ფსიქოლოგები - 10; 

უფროსი სპეციალისტი - 16  ( 1 ვაკანტური ); 

სპეციალისტი - 16 (1 ვაკანტური); 

არქივარიუსი -  1;

არასაპატიმრო  სასჯელთა  აღსრულებისა და პრობაციის  ეროვნულ   სააგენტოში 31.12.2017 წ

მდგომარეობით  დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 307 (316

გათვალისწინებულია საშტატოთი ); 

67  შტატგარეშე  მოსამსახურე და 1დროებით  არმყოფი მოხელის შემცვლელი;

ფატქობრივად  დასაქმებული თანამშრომლებიდან:  186 ქალი  და  189  მამაკაცი;2016 წელი

I კვარტალი

 
 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები - 1 ვაკანტური)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11;

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1;

 პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე -2; 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 302 მოსამსახურესამსახურის უფროსი -4;

 მრჩევლები - 13 (2 - ვაკანტური), ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 171; 

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 29 (1 ვაკანტური); სოციალური მუშაკები - 35 (3 ვაკანტური); 

ფსიქოლოგები -11 (1 ვაკანტური); უფროსი სპეციალისტი - 18 (2 ვაკანტური), სპეციალისტი - 19; 

არქივარიუსი - 1; 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 318 (328 გათვალისწინებულია საშტატოთიდა 61 შტატგარეშე მოსამსახურე

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან178 ქალი და 201 მამაკაცი ;II კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები - 1 ვაკანტური)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11);

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1;

 პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე -2; 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 302 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი -4;

მრჩევლები -13 (4-ვაკანტური); 

ბუღალტერი -1; 

პრობაციის ოფიცრები -171 (1 ვაკანტური);

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი -29; 

სოციალური მუშაკები -35 (3 ვაკანტური); 

ფსიქოლოგები -11 (1 ვაკანტური); 

უფროსი სპეციალისტი - 18 (3 ვაკანტური); 

სპეციალისტი -19 (3 ვაკანტური); 

არქივარიუსი - 1;

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 318 (328 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 61 შტატგარეშე მომსახურე;

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 179 ქალი და 200 მამაკაცი;

 

 

III კვარტალი

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები - 1 ვაკანტური)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11);

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1;

 პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე -2; 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 302 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი -4;

მრჩევლები -13 (1-ვაკანტური); 

ბუღალტერი -1; 

პრობაციის ოფიცრები -171 (1 ვაკანტური);

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი -29; 

სოციალური მუშაკები -35 (3 ვაკანტური); 

ფსიქოლოგები -11 (1 ვაკანტური); 

უფროსი სპეციალისტი - 18 (2 ვაკანტური); 

სპეციალისტი -19 (2 ვაკანტური); 

არქივარიუსი - 1;

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 313 (328 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 67 შტატგარეშე მომსახურე;

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 181 ქალი და 199 მამაკაცი;IV კვარტალი

 

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 6 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები - 1 ვაკანტური)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11);

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1;

 პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; 

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე -2; 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 332 მოსამსახურე: 

სამსახურის უფროსი -4;(2 ვაკანტური)

მრჩევლები -16 (3 -ვაკანტური); 

ბუღალტერი -1; 

პრობაციის ოფიცრები -187 (18 ვაკანტური);

თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი -29; 

სოციალური მუშაკები -40 (8 ვაკანტური); 

ფსიქოლოგები -11 (1 ვაკანტური); 

უფროსი სპეციალისტი - 18 (2 ვაკანტური); 

სპეციალისტი -25 (8 ვაკანტური); 

არქივარიუსი - 1;

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 2016 წლის 30 დეკემბრის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 312 (358 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 66 შტატგარეშე და 1 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 181 ქალი და 198 მამაკაცი;2015 წელი
 
I კვარტალი

 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები);

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 15 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 1; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილეები - 2);

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 300 მოსამსახურე. (სამსახურის უფროსები - 4; მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 172 (აქედან 2 ვაკანსია), თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 32 (აქედან 1 ვაკანსია); სოციალური მუშაკები - 33(აქედან 1 ვაკანსია); ფსიქოლოგები -11; უფროსი სპეციალისტები - 16 , სპეციალისტები - 17; არქივარიუსი - 1);

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 320 (324 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 49 შტატგარეშე მოსამსახურე; გვყავს, ასევე 4 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 177 ქალი და 196 მამაკაცი;


II კვარტალი 


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები); 

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები; 1 ვაკანტური);

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11 (1 ვაკანტური); თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე - 2); 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 298 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი - 4; მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 170 (2 ვაკანტური) ; თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 32; სოციალური მუშაკები - 33 (2 ვაკანტური); ფსიქოლოგები -11; უფროსი სპეციალისტი - 16 (1 ვაკანტური), სპეციალისტი - 19 (1 ვაკანტური); არქივარიუსი - 1; 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 315 (323 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 49 შტატგარეშე მოსამსახურე; გვყავს, ასევე 4 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი; 

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 173+4 ქალი და 191 მამაკაცი;
 


III კვარტალი

 

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები); 


წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები; 1 ვაკანტური); 

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 2; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე - 2); 

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 298 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი - 4 (1 ვაკანტური); მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 170 (3 ვაკანტური); თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 32 (3 ვაკანტური); სოციალური მუშაკები - 33 (2 ვაკანტური); ფსიქოლოგები -11; უფროსი სპეციალისტი - 16 (2 ვაკანტური), სპეციალისტი - 19; არქივარიუსი - 1; 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 311 (323 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 53 შტატგარეშე მოსამსახურე; გვყავს, ასევე 4 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი; 

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 180 ქალი და 188 მამაკაცი;
 

IV კვარტალი

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი(სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);

წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები)

უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები- 11; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი- 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე2; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე- 2);

უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 298 მოსამსახურე: სამსახურის უფროსი- 4 (1 ვაკანტური);მრჩევლები- 11, ბუღალტერი- 1, პრობაციის ოფიცრები- 171 (3 ვაკანტური);თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი- 29; სოციალური მუშაკები- 35 (4 ვაკანტური);ფსიქოლოგები-11(1 ვაკანტური);უფროსი სპეციალისტი- 16 (1 ვაკანტური),სპეციალისტი- 19 (1 ვაკანტური) ; არქივარიუსი- 1;

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული312 (323 გათვალისწინებულია საშტატოთი)და63 შტატგარეშე მოსამსახურე;გვყავს,ასევე2 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;

ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 181 ქალი და196 მამაკაცი;

 
 

2014 წელი
 
I-II კვარტალი


პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს ერთი პირი (სააგენტოს უფროსი);
 
წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 3 მოსამსახურე (სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);
 
უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 17 მოსამსახურეს. (სამმართველოს უფროსები - 5, პრობაციის ბიუროს უფროსები - 11, პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე - 1) ;
 
უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 205 მოსამსახურე. (მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 172, უფროსი სპეციალისტები - 16 , სპეციალისტები - 19 );
 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულია 324 საშტატოთი დამტკიცებული რიცხოვნობა და 50 შტატგარეშე მოსამსახურე;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 174 ქალი და 186 მამაკაცი;
 
(შენიშვნა: აღნიშნულში არ შედის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების 40 თანამშრომელი, ვიანიდან მათი რანგირების საკითხი, ამ ეტაპზე, განსაზღვრის სტადიაზეა.)
 
 
 
III კვარტალი
 

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს 4 პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);
 
წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები);
 
უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 15 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 1; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილეები - 2);
 
უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 300 მოსამსახურე. (სამსახურის უფროსები - 4; მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 172, თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 32; სოციალური მუშაკები - 33; ფსიქოლოგები -11; უფროსი სპეციალისტები - 16 , სპეციალისტები - 17; არქივარიუსი - 1 );
 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია 316 (324 გათვალისწინებულია საშტატოთი) საშტატო განრიგით გათვალისწინებული და 43 (50 გათვალისწინებული) შტატგარეშე მოსამსახურე; არის ასევე 3 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 174 ქალი და 188 მამაკაცი;
 
 
IV კვარტალი

 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს პირი (სააგენტოს უფროსი და სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);
 
წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 5 მოსამსახურე (სამმართველოს უფროსები);
 
უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 15 მოსამსახურეს. (ბიუროს უფროსები - 11; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - 1; პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე 1; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილეები - 2);
 
უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 300 მოსამსახურე. (სამსახურის უფროსები - 4 (აქედან 1 ვაკანსია); მრჩევლები - 11, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 172 (აქედან 3 ვაკანსია), თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი - 32; სოციალური მუშაკები - 33; ფსიქოლოგები -11; უფროსი სპეციალისტები - 16 , სპეციალისტები - 17; არქივარიუსი - 1);
 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დღეის მდგომარეობით დასაქმებულია საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 319 (324 გათვალისწინებულია საშტატოთი) და 50 შტატგარეშე მოსამსახურე; გვყავს, ასევე 2 დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი;
 
ფაქტობრივად დასაქმებული თანამშრომლებიდან: 173 ქალი და 200 მამაკაცი;
 
 
2013 წელი
 

პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მთავარ საჯარო თანამდებობაზე მუშაობს ერთი პირი (სააგენტოს უფროსი);
 
წამყვან საჯარო თანამდებობაზე - 3 მოსამსახურე (სააგენტოს უფროსის მოადგილეები);
 
უფროსი საჯარო თანამდებობა დაკავებული აქვს 16 მოსამსახურეს. (სამმართველოს უფროსები - 4, პრობაციის ბიუროს უფროსები - 11, პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე - 1) ;
 
უმცროს საჯარო თანამდებობაზე დასაქმებულია 205 მოსამსახურე. (მრჩევლები - 9, ბუღალტერი - 1, პრობაციის ოფიცრები - 172, უფროსი სპეციალისტები - 14 , სპეციალისტები - 9 );
 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებულია 225 საშტატოთი დამტკიცებული რიცხოვნობა და 50 შტატგარეშე მოსამსახურე, მათ შორის: 119 ქალი და 156 მამაკაცი;