კონკურსის შედეგები
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე (მონიტორინგისა და ანალიტიკური საქმიანობის მიმართულებით) - გელა გელაძე (რეგისტრაციის # 648782);  · პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე (მასმედიასთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მიმართულებით) - თეიმურაზ მაღრაძე (რეგისტრაციის # 653460);
· პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე (ეკონომიკური და საფინანსო საქმიანობის მიმართულებით) - გიორგი ჩიფჩიური (რეგისტრაციის # 1459201);  · პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე (ეკონომიკური და საფინანსო საქმიანობის მიმართულებით) - მიხეილ ჩიტაძე (რეგისტრაციის # 653414);   · აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი - გიორგი საჯაიას (რეგისტრაციის # 406204) კანდიდატურა; · აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს მრჩევლები - გელა გელოვანის (რეგისტრაციის # 404363), აკაკი გახოკიძის (რეგისტრაციის # 404251) და დავით კაკაურიძის (რეგისტრაციის # 406251) კანდიდატურები; ამირან ასათიანის (სარეგისტრაციო #1209062)კანდიდატურა, გიორგი ჩითარიშვილის (სარეგისტრაციო #1553842)კანდიდატურა.· აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ოთხი ვაკანსია) - ავთანდილ აბულაძის (რეგისტრაციის #403679), მარიამ გაბისონიას (რეგისტრაციის #396680), შალვა ქასრაშვილის (რეგისტრაციის # 404056) და გიორგი კოჭლამაზაშვილის (რეგისტრაციის #407353) კანდიდატურები;  აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ირაკლი არაბიძის (სარეგისტრაციო #17055340) კანდიდატურა;   აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს მრჩეველი (1 ვაკანსია) - დავით გზირიშვილი (რეგისტრაციის # 809687 );
აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი  - გიორგი ჩითარიშვილი (რეგისტრაციის # 805933) კანდიდატურა; 
აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი გიორგი პაპიანცი  (რეგისტრაციის #1550728) - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი ირაკლი გელოვანი (სარეგისტრაციო # 1003451);   შალვა ქასრაშვილი (სარეგისტრაციო #404056)   - ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი გიორგი არაყიშვილი (სარეგისტრაციო # 336543);   - ადმინისტრაციული სამმართველოს მრჩეველი (იურისტი) - სოფიო აბულაშვილი (სარეგისტრაციო #328237);

- ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (იურისტი) - სოფიო კვარაცხელია (სარეგისტრაციო # 336406);

- ადმინისტრაციული სამმართველოს მრჩეველი (ადამიანური რესურსები) - თეა ბოლქვაძე (სარეგისტრაციო # 325965);

- ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსები) - ნათია კვარაცხელია (სარეგისტრაციო #330790);

- ადმინისტრაციული სამმართველოს მრჩეველი (კანცელარია) - ირინე ნემსაძე (სარეგისტრაციო #325818);

- ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (კანცელარია) - მანანა ბობოხიძე (სარეგისტრაციო #336207) -ადმინისტრაციული სამმართველოს არქივარიუსი ირმა ალასანი (სარეგისტრაციო #1223248) -ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის (სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიმართულებით) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გუგა მირიანაშვილის (სარეგისტრაციო # 1723877) კანდიდატურა;

ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის (საქმისწარმოების მიმართულების) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ეკა ძიმისტარაშვილის (სარეგისტრაციო # 1742859) კანდიდატურა;

    ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი - მამუკა ლაშხია (სარეგისტრაციო # 978808); (გიორგი კევლიშვილი (სარეგისტრაციო # 640962);

ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალიტი (შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით) - გივი კაცია (სარეგისტრაციო # 633061);

- ეკონომიკური სამმართველოს მრჩეველი - ნინო გოგიას კანდიდატურა (რეგისტრაციის # 334513);

- ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ფინანსური ანალიზის და რისკების მიმართულებით) - მერი იაშვილის კანდიდატურა (რეგისტრაციის # 336569);

- ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ხაზინასთან ურთიერთობის მიმართულებით) - მაია თოიძის კანდიდატურა (რეგისტრაციის # 330098);

- ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიმართულებით) - დავით ჩიტოშვილის კანდიდატურა (რეგისტრაციის #335111);

- ეკონომიკური სამმართველოს ბუღალტერი - უჩა გამყრელიძის კანდიდატურა (რეგისტრაციის #328679); - ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (1 ვაკანსია) - გიორგი ჭკადუა (სარეგისტრაციო # 779567).  

- ეკონომიკური სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით) - ირაკლი ციკოლია (სარეგისტრაციო # 944119);

აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს მრჩევლის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გივი გვაზავს (პ/ნ 01011042551) კანდიდატურა;

   

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი - გიორგი ასანიშვილის (რეგისტრაციის # 405086) კანდიდატურა;

საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსს თანამდებობაზე საჯაროკონკურსის შედეგების შერჩეულ იქნა ზვიად ჭილაიას (პ/ნ 01025013870) კანდიდატურა;

საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩეველი (მასმედიასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით) - ქართლოს თეთრაულის (რეგისტრაციის # 406067) კანდიდატურა;

საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩეველი (საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით) - ბექარ ურუშაძის (რეგისტრაციის # 408830 ) კანდიდატურა;

საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (საერაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობების მიმართულებით) -  ნინო გოზალიშვილის  (სარეგისტრაციო #  1624034); ავთანდილ ხანთაძის (რეგისტრაციის # 403363) და ლუკა მგელაძის (რეგისტრაციის # 403391) კანდიდატურები; 

საერთაშორისო, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი (ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების მიმართულებით) - ეკატერინე ზარანდიას (რეგისტრაციის # 397153) კანდიდატურა; საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს მრჩევლის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ნათელა გედენიძის (პ/ნ 01016000228) კანდიდატურა; საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ანა ნაცვლიშვილის (პ/ნ 01030042337) კანდიდატურა;

ელექტრონული ზედამხედველობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულ იქნა ამირან ასათიანის (სარეგისტრაციო # 1705555) კანდიდატურა; ელექტრონული ქედამხედველობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩევლის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ბექარ ურუშაძის (პ/ნ 01010014276) კანდიდატურა; ელექტრონული ქედამხედველობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მრჩევლის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა იოსებ ბეშიას (პ/ნ 62005003285) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი (1 ვაკანსია) - ნინო შატბერაშვილი (სარეგისტრაციო # 779415); . მრჩეველი (სოციალური მუშაობის მიმართულებით-1 ვაკანსია) - ნათია მაჭარაშვილი (სარეგისტრაციო # 696191); · მრჩეველი (ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით -1 ვაკანსია) - თამარ ხუბულავა (სარეგისტრაციო # 710443); · მრჩეველი (ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით) ნინო ტყეშელაშვილი (სარეგისტრაციო #1053131). · უფროსი სპეციალისტი (2 ვაკანსია) - ნინო ნუცუბიძე (სარეგისტრაციო # 706368); შოთა ვაშაყმაძე (სარეგისტრაციო # 709277); · უფროსი სპეციალისტი სალომე ვადაჭკორია (სარეგისტრაციო # 1038662). · უფროსი სპეციალისტი გურანდა თეთრაძე (სარეგისტრაციო # 1499700)  სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ნინო ტყეშელაშვილის (პ/ნ 01008028239) კანდიდატურა;  ფსიქოლოგი (ქ.თბილისი -1 ვაკანსია) - თეონა ლომთაძე (სარეგისტრაციო # 705647);
ფსიქოლოგი  (თბილისი) ნინო კობახიძე (სარეგისტრაციო # 1178012);
ფსიქოლოგი (ქ.თელავი-1 ვაკანსია) - მაკა ქურხული (სარეგისტრაციო # 711906);    ფსიქოლოგი (ქ.რუსთავი-1 ვაკანსია) - მანანა ომარაშვილი (სარეგისტრაციო #709425);

ფსიქოლოგი (ქ.მცხეთა-1 ვაკანსია) - ეკა ბაძაღუა (სარეგისტრაციო # 695378);

ფსიქოლოგი (ქ.მგორი-1 ვაკანსია) - ელენე მაკარიძე (სარეგისტრაციო # 695378);  
ფსიქოლოგი (ზუგდიდი- 1 ვაკანსია) -ნანაფაცაცია(სარეგისტრაციო#789670);

ფსიქოლოგი (ამბროლაური- 1 ვაკანსია) -ეკაგოგოლაშვილი(სარეგისტრაციო#798319);

ფსიქოლოგი (ბათუმი- 1 ვაკანსია) -სიმონმამულაშვილი(სარეგისტრაციო#796635);

ფსიქოლოგი (ახალციხე- 1 ვაკანსია) -ანამეგრელიშვილი(სარეგისტრაციო#797733);

ფსიქოლოგი (ქუთაისი- 1 ვაკანსია) -ავთანდილარბოლიშვილი(სარეგისტრაციო#798070);

ფსიქოლოგი (ოზურგეთი- 1 ვაკანსია) -ელისო გახარია(სარეგისტრაციო#789206); ·ფსიქოლოგი (მცხეთა - 1 ვაკანსია) - ნინო ჭარხალაშვილი(სარეგისტრაციო#1340017);  

სოციალური მუშაკი (ქ.თბილისი - 6 ვაკანსია )- სალომე ჯიოშვილი (სარეგისტრაციო # 696175), სოფიკო სანიკიძე (სარეგისტრაციო # 705678), სალომე ვადაჭკორია (სარეგისტრაციო # 695423), გურანდა თეთრაძე (სარეგისტრაციო # 695619), მანანა ლაგაზიძე (სარეგისტრაციო # 696588), სოფიკო მუშკუდიანი (სარეგისტრაციო #710098); თინათინ ცერცვაძე (სარეგისტრაციო #976974); მაია ვერაძის (პ/ნ 1704913);

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის (თბილისი) თანამდებობაზეკონკურსისშედეგადშერჩეულიქნანინობარნაბიშვილის (პ/ნ35001115424) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის (თბილისის პრობაციის ბიურო - 2 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გიორგი ძაძამიას (პ/ნ 37001055980) და ნათია ალიაშვილის (პ/ნ 01001073500) კანდიდატურები;

· სოციალური მუშაკი (ქ.თელავი - 3 ვაკანსია) თამარ ქიტოშვილი (სარეგისტრაციო # 711769), ნინო ბერიაშვილი (სარეგისტრაციო #702716), ინგა ლუაშვილი (სარეგისტრაციო #709404);

· სოციალური მუშაკი (ქ.რუსთავი -3 ვაკანსია) - მარიკა ჭანტურია (სარეგისტრაციო # 711329), მარინა კობახიძე (სარეგისტრაციო # 712184), ანნა ფერაძე (სარეგისტრაციო # 712590);

· სოციალური მუშაკი (ქ.მცხეთა - 2 ვაკანსია) - ანი ასლანიშვილი (სარეგისტრაციო # 712490); ჯილდა ჭიკაიძე (სარეგისტრაციო # 695170); 

· სოციალური მუშაკი (ქ.მცხეთა) - მადინა ისაევა (სარეგისტრაციო #1669544); 

· სოციალური მუშაკი (ქ.მცხეთა) - ელენე მარტიაშვილი (სარეგისტრაციო #1439843); 

· სოციალური მუშაკი (ქ.გორი - 3 ვაკანსია) - ქეთევან ვანიშვილი (სარეგისტრაციო # 708106); ნინო ნინოშვილი (სარეგისტრაციო # 703801); ნაზი ყველაშვილი (სარეგისტრაციო # 698960);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ახალციხე - 3 ვაკანსია) - თეა ქურდაძე (სარეგისტრაციო # 696456); გოჩა ხითარიშვილი (სარეგისტრაციო # 697839);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ქუთაისი - 4 ვაკანსია) - თამარ კეპულაძე (სარეგისტრაციო #705662); თინათინ ჭელიშვილი (სარეგისტრაციო #699514);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ბათუმი - 3 ვაკანსია) - თამილა დუმბაძე (სარეგისტრაციო #700478); ირმა ლომიძე (სარეგისტრაციო # 430859);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ზუგდიდი - 3 ვაკანსია) - გრიგოლ დაგარგულია (სარეგისტრაციო # 707812); ცაბუნია ვართაგავა (სარეგისტრაციო # 710760);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ოზურგეთი - 2 ვაკანსია) - ნინელი კალანდაძე (სარეგისტრაციო # 695749);

· სოციალური მუშაკი (ქ.ამბროლაური - 1 ვაკანსია) - ნანა ჯაფარიძე (სარეგისტრაციო # 710178);     ·სოციალური მუშაკი (ქობულეთი - 1 ვაკანსია) - ინგარიჟვაძე (სარეგისტრაციო #796604);

·სოციალური მუშაკი (სამტრედია - 1 ვაკანსია) - გვანცამიქაუტაძე (სარეგისტრაციო #789795);

·სოციალური მუშაკი (ზესტაფონი - 1 ვაკანსია) - გვანცაგაჩეჩილაძე (სარეგისტრაციო #792558);

·სოციალური მუშაკი (ქ.ახალციხე - 1 ვაკანსია) - მაკა ივანიაძე (სარეგისტრაციო #797505);

· სოციალური მუშაკი ( ქ.ფოთი -1 ვაკანსია) - ნონა ჩაჩანიძე (რეგისტრაციის #838189)

· სოციალური მუშაკი ( ქ. ლანჩხუთი- 1 ვაკანსია) - ნატო მურვანიძე (რეგისტრაციის #833975)

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფსიქოლოგის (შიდა ქართლის პრობაციის ბიურო-გორგი) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გიო ნამჩევაძის (პ/ნ 60001104411) კანდიდატურა; სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - ფოთი) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ცოტნე ვართაგავას (პ/ნ 58001009782) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი (სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიურო - ზუგდიდი) თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა ანა ხაჩილავა ( 62009006271) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი (იმერეთის პრობაციის ბიურო) თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა თამარ ჭუმბურიძის ( 01017043076) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკი(ქვემო ქართლის პრობაციის ბიურო) თანამდებობაზე კონკურსის შEდეგად შერჩეულ იქნა ლია ძნელაშვილის (პ/ნ 35001019424) კანდიდატურა:

სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოს - სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს სოციალური მუშაკის ( 1 ვაკანსია - სენაკი) თანამდებობაზე კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები.


სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფსიქოლოგის (სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიურო-ახალციხე) ვაკანსიის დასაკავებლად გამართული კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები (2016 წლის 14 ივნისი)

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის (თბილისი) ვაკანსიის დასაკავებლად გამართული კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები( 2016 წლის 21 ივნისი)
სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის ( თბილისი ) 03.10.2016 წერითი დავალების შედეგები.

2016 წლის 24 ნოემბრის სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს სოციალური მუშაკის ( თბილისი) ვაკანსიი დასაკავებლად გამართული კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები

სოციალური მუშაკის (იმერეთის პრობაციის ბიურო) ვაკანსიის დასაკავებლად გამართული კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები.


 
სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს პროფესიული ზედამხედველის -
ფსიქოლოფიური მუშაობის მიმართულებით
წერითი დავალების შედეგები
 

თბილისის პრობაციის ბიუროს უფროსი - ალეკო მღებრიშვილი (სარეგისტრაციო #1569581)თბილისის პრობაციის ბიუროს უფროსი - ბესიკ ცხადაძე (სარეგისტრაციო # 623522);თბილისის პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე - დავით ნოზაძე (სარეგისტრაციო # 635935);თბილისის პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილე - ხათუნა წიწავა (სარეგისტრაციო # 1455482);რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - გიორგი ჭარბაძე (სარეგისტრაციო # 992562); გალაქტიონ ომანიძე (სარეგისტრაციო # 620547);

სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - სერგო გელაშვილი (სარეგისტრაციო # 633018);

გურიის პრობაციის ბიუროს უფროსი - იოსებ წიკლაური (სარეგისტრაციო # 635940);

აჭარის პრობაციის ბიუროს უფროსი - როინ თურმანიძე (სარეგისტრაციო # 633239);

მამუკა თხილაიშვილი (პ/ნ 61004017608)

ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს უფროსი - ავთანდილ კენჭაძე (სარეგისტრაციო # 638140);

სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - შოთა ცირდავა (სარეგისტრაციო # 628304); ლევან გერგედავა - (პ/ნ 19001033586)

კახეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - გიორგი ყარაულაშვილი (სარეგისტრაციო # 620914);

იმერეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - ლევან შანიძე (სარეგისტრაციო # 1004377); ანა გაბრიჭიძე (სარეგისტრაციო # 637350);

მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროს უფროსი - ვლადიმერ ძმანაშვილი (სარეგისტრაციო # 633300); მცხეთა-თიანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის (1 ვაკანსია - მცხეთა) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ავთანდილ თვალიაშვილის კანდიდატურა;  ვაჟა ღუდუშაური (პ/ნ 01002013008)

 

ფსიქოლოგი (ქ.მცხეთა-1 ვაკანსია) - ეკა ბაძაღუა (სარეგისტრაციო # 695378); ნინო ჭარხალაშვილი (სარეგისტრაციო# 1340017); 


შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს უფროსი - გიორგი გეთიაშვილი (სარეგისტრაციო # 636373);   შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრებისა და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები.

პრობაციის ოფიცრები გორში (ოთხი ვაკანსია) - მაია კაკაშვილი (სარეგისტრაციო # 408831); ანა ბზიშვილი (სარეგისტრაციო # 409887); ნიკოლოზ უმიკაშვილი (სარეგისტრაციო # 409546); ნატალია კოშაძე (სარეგისტრაციო #409810);

პრობაციის ოფიცრები კასპში - გიორგი სვიანაძე (სარეგისტრაციო # 408293); რომან ჩალაური (სარეგისტრაციო # 408821);  პრობაციის ოფიცერი კასპში - მარიამ გობრონიძე (სარეგისტრაციო # 811461).                 კასპი - თამარ ჩოჩიშვილი (სარეგისტრაციო # 1203042).

პრობაციის ოფიცრები ხაშურში (ორი ვაკანსია) - სერგო დავითიშვილი (სარეგისტრაციო # 410180); ანრი გოგალაძე (სარეგისტრაციო # 410044);

პრობაციის ოფიცერი ქარელში - მალხაზ მაზმიშვილი (სარეგისტრაციო # 410073);

პრობაციის ოფიცერი დროებითი ადმინისტრაციული ტერიტორია გორში - ვასილ გერმოზანაშვილი (სარეგისტრაციო # 409875);

სპეციალისტი გორი - თეა ლოლოშვილი (სარეგისტრაციო # 408455);  

ფსიქოლოგი (ქ.გორი-1 ვაკანსია) - ელენე მაკარიძე (სარეგისტრაციო # 695378);  გიო ნამჩევაძე  (პ/ნ 60001104411)

-შიდა ქართლის პრობაციის ოფიცრის  თანამდებობაზე  კონკურსის  შედეგად  შერჩეულ იქნა მერი შავშიშვილის (პ/ნ 59001002212) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს ფსიქოლოგის (შიდა ქართლის პრობაციის ბიურო -გორი) ვაკანსიის დასაკავებლად გამართული კონკურსის წერითი ეტაპის შედეგები
 

ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრებისა და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები.

პრობაციის ოფიცრები რუსთავში (ექვსი ვაკანსია) - ერეკლე აზნარაშვილი (სარეგისტრაციო # 396267); გიორგი აფრიდონიძე (სარეგისტრაციო # 396558); მარიკა ჭანტურია (სარეგისტრაციო #410802); მაია ფაჯიშვილი (სარეგისტრაციო # 410373); ქეთევან ბეჟუაშვილი (სარეგისტრაციო # 398919); მარიამ სუბელიანი (სარეგისტრაციო # 407176); მარიამ გელაშვილი (სარეგისტრაციო # 766239);

პრობაციის ოფიცრები გარდაბანი - თორღვა ბულშვილი (სარეგისტრაციო # 408945); იოსებ ხიმშიაშვილი (სარეგისტრაციო # 397822); ვახტანგ სრეფნიაშვილის  (სარეგისტრაციო # 1638122)

პრობაციის ოფიცრები მარნეული (ორი ვაკანსია) - ბაკურ ცაავა (სარეგისტრაციო # 409728); კოშკარ ოსმანოვი (სარეგისტრაციო # 411327);  პრობაციის ოფიცერი (მარნეული) აგილ მამედოვი (სარეგისტრაციო # 1182159);

პრობაციის ოფიცერი თეთრიწყარო - ნიკა ხაბულიანი (სარეგისტრაციო # 408372);

პრობაციის ოფიცრები ბოლნისი (ორი ვაკანსია) - ლაშა ბეჟანიშვილი (სარეგისტრაციო # 410092); ინგა მოდებაძე (სარეგისტრაციო #406605);

პრობაციის ოფიცერი დმანისი - დავით როსტიაშვილი (სარეგისტრაციო # 408817);   პრობაციის ოფიცერი დმანისი - მირანდა გადრანი (სარეგისტრაციო # 807286).

პრობაციის ოფიცერი - წალკა - ლევან წერედიანი (სარეგისტრაციო # 408477);

სპეციალისტი - რუსთავი - ნათია შურღულაია (სარეგისტრაციო # 398726);  

კახეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

პრობაციის ოფიცრები თელავში (ოთხი ვაკანსია) - გიორგი ბაინდურაშვილი (სარეგისტრაციო # 396495); ირინე ფიცხელაური (სარეგისტრაციო # 406623); ლია მუმლაური (სარეგისტრაციო # 404223); მალხაზი სეხნიაშვილი (სარეგისტრაციო # - 496627 ); ანა დარახველიძე (სარეგისტრაციო # 801427);

 

პრობაციის ოფიცერი დედოფლისწყაროში - დიმიტრი ზურაშვილი (სარეგისტრაციო # 407762);

პრობაციის ოფიცერი ყვარელში - სიმონ ოსიაშვილი (სარეგისტრაციო # 403981);

პრობაციის ოფიცერი ლაგოდეხში - გიორგი მჭედლიშვილი (სარეგისტრაციო # 406673);

პრობაციის ოფიცერი ახმეტაში - გოგი აჩუაშვილი (სარეგისტრაციო # 408793);

პრობაციის ოფიცრები სიღნაღში (ორი ვაკანსია) - გიორგი მირიანაშვილი (სარეგისტრაციო # 406812); თამარ ქიტოშვილი (სარეგისტრაციო # 405821);

პრობაციის ოფიცრები გურჯაანში (ორი ვაკანსია) - გიორგი ხმიადაშვილი (სარეგისტრაციო # 406453); დავით ლაზაშვილი (სარეგისტრაციო # 406597);

პრობაციის ოფიცრები საგარეჯოში (ორი ვაკანსია) - გიორგი აბესაძე (სარეგისტრაციო # 406645); გიორგი წაქაძე (სარეგისტრაციო # 404795);

სპეციალისტი თელავში - მანანა გელაშვილი (სარეგისტრაციო # 408211);  
კახეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის (ყვარელი) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ნინო ქისტაურის (პ/ნ 23001013713) კანდიდატურა
 

მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

პრობაციის ოფიცრები მცხეთაში - გიორგი შუშანაშვილი (სარეგისტრაციო # 1321784); გოჩა ჩადუნელი (სარეგისტრაციო # 395150); მარიანა ბლუიშვილი (სარეგისტრაციო # 407254);

პრობაციის ოფიცერი დუშეთში - არჩილ თანიაშვილი (სარეგისტრაციო # 406848);

პრობაციის ოფიცერი დუშეთში - თამაზ დოლიაშვილი (სარეგისტრაციო # 398646);

პრობაციის ოფიცერი ყაზბეგში - კახა ელოშვილი (სარეგისტრაციო # 406117);

სპეციალისტი მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროში - ნონა ხაიკაშვილი (სარეგისტრაციო # 487944);  

სამცხე-ჯავახეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

·პრობაციის ოფიცრები ახალციხეში (ორი ვაკანსია) - ლელა ფეიქრიშვილი (სარეგისტრაციო # 408207); ნიკოლოზ მანველიშვილი (სარეგისტრაციო # 406717);

· პრობაციის ოფიცერი ახალქალაქში - საშა ვახტანგიშვილი (სარეგისტრაციო # 407281)

· პრობაციის ოფიცრები ბორჯომში (ორი ვაკანსია) - მარიამ ლომიძე (სარეგისტრაციო # 406929); არტურ ვართაპეტიანი (სარეგისტრაციო # 407629);

· პრობაციის ოფიცერი ადიგენში - ევა იველაშვილი (სარეგისტრაციო # 406675);

· პრობაციის ოფიცერი ასპინძა - მიხეილ გრიგორიანი (სარეგისტრაციო # 407181)

· პრობაციის ოფიცერი ნინოწმინდა - ვარტ არაბიანი (სარეგისტრაციო # 407140)

· სპეციალისტი ახალციხე - ლალი ვარდიძე (სარეგისტრაციო # 407825);   · პრობაციის ოფიცრის ადიგენი - ლაშა სანდროშვილი (სარეგისტრაციო # 929083).    

გურიის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

· პრობაციის ოფიცრები ოზურგეთში (ორი ვაკანსია) - ნათია ნიკოლაშვილი(სარეგისტრაციო #428033); ქეთევან ხინიკაძე(სარეგისტრაციო #430252);

· სპეციალისტი ოზურგეთში- ნათია ტოტოჩავა (სარეგისტრაციო #428897);

·პრობაციის ოფიცერი ჩოხატაურში - ანა ჩუბინიძე (სარეგისტრაციო # 445539);

. პრობაციის ოფიცერი ლაჩხუთში - ვახტანგ მშვიდობაძე (სარეგისტრაციო # 453975);   · პრობაციის ოფიცერი ლანჩხუთში - მიხეილ იმნაძე (სარეგისტრაციო #503926);   · პრობაციის ოფიცერი ჩოხატაურში - კარპეზ სირაძე (სარეგისტრაციო # 822943).  

აჭარის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

· პრობაციის ოფიცრები ბათუმში - ნათია საფარიძე (სარეგისტრაციო # 426890); ნინო ურუშაძე (სარეგისტრაციო # 430274); ბადრი უსტიაძე (სარეგისტრაციო # 428372); თამარ ზოიძე (სარეგისტრაციო # 429279); თამილა დუმბაძე (სარეგისტრაციო # 427564); შორენა გოგაძე (სარეგისტრაციო # 428472); როშაგ კირთაძე (სარეგისტრაციო # 430031); ლია ჩხარტიშვილი (სარეგისტრაციო # 430053); თინათინ ხინიკაძე (სარეგისტრაციო # 428383); ლევან ბარაბაძე (სარეგისტრაციო # 776429);

· პრობაციის ოფიცრები ქობულეთში (ორი ვაკანსია) - გიორგი ქათამაძე (სარეგისტრაციო # 427258); რამაზ გოგიტიძე (სარეგისტრაციო #428891)

· პრობაციის ოფიცერი ხელვაჩაური - ლეილა ბოლქვაძე (სარეგისტრაციო # 427513);

· პრობაციის ოფიცერი შუახევი - მანუჩარ მამულაძე (სარეგისტრაციო # 428889);

· პრობაციის ოფიცერი ქედა - ლაშა დუმბაძე (სარეგისტრაციო # 430244);

· პრობაციის ოფიცერი ხულო - გენად აბულაძე (სარეგისტრაციო # 428880);   · პრობაციის ოფიცერი ქედა - მერაბ ქათამაძე (სარეგისტრაციო #942296);  

სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტისკონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეულიკანდიდატები:

· ·პრობაციის ოფიცრები ზუგდიდში (ოთხი ვაკანსია) - ფიქრია ქირია (სარეგისტრაციო # 426828); დავით ლოგუა (სარეგისტრაციო # 427216); გიორგი ჩიტაია (სარეგისტრაციო # 480592); ჯამბულ თოდუა (სარეგისტრაციო # 480605);

·პრობაციის ოფიცერები ფოთში - თამთა ლორჩოშვილი (სარეგისტრაციო # 426893);

რევაზ ლოლუა (სარეგისტრაციო # 426991); სოლომონ სხულუხია (სარეგისტრაციო #  1536010)

·პრობაციის ოფიცერი წალენჯიხაში - რუსგენ აბულაძე (სარეგისტრაციო # 427101);

·პრობაციის ოფიცერი აბაშაში - ოთარ კაჭარავა (სარეგისტრაციო # 427461);

·პრობაციის ოფიცერი ჩხოროწყუში - კობა ხორავა (სარეგისტრაციო # 426914);

·პრობაციის ოფიცერი მარტვილში - ანტონ სანაია (სარეგისტრაციო # 427463);

·პრობაციის ოფიცრები სენაკში (ორი ვაკანსია) - გოჩა აბუთიძე (სარეგისტრაციო # 427796);

ნინა გვალია (სარეგისტრაციო # 425873);

·პრობაციის ოფიცერი ხობში - შერგილ თოდუა (სარეგისტრაციო # 424867);

.პრობაციის ოფიცერი მესტიაში - ნანა ჩართოლანი (სარეგისტრაციო # 480608 );

·სპეციალისტი ზუგდიდში - გიორგი დიდიშვილი (სარეგისტრაციო # 426707);  
სამეგრელოსა და ზემო-სვანეთის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ხათუნა ესებუას (პ/ნ 58001002203) კანდიდატურა;
 

იმერეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტისკონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეულიკანდიდატები:

·პრობაციის ოფიცრები ქუთაისში (რვა ვაკანსია) - მუხრან მახათაძე (სარეგისტრაციო # 427880); გაგა ჩოგოვაძე (სარეგისტრაციო # 427542); ვაჟა ჯინჭარაძე (სარეგისტრაციო # 427908); ინგა ჩაკვეტაძე (სარეგისტრაციო # 427501); თამარ ალავიძე (სარეგისტრაციო # 427086); ლევან შანიძე (სარეგისტრაციო # 429496); ლევან ლორთქიფანიძე (სარეგისტრაციო # 428899); ჯუმბერ რობაქიძე (სარეგისტრაციო # 428388); დავით ჯიქია (სარეგისტრაციო # 1195412).

·პრობაციის ოფიცრები სამტრედიაში (ორი ვაკანსია) - ლევან კილაძე (სარეგისტრაციო # 428879); შუშანიკა გელოვანი (სარეგისტრაციო # 426386);

·პრობაციის ოფიცრები ზესტაფონში (ორი ვაკანსია) - ირაკლი გიორგაძე (სარეგისტრაციო # 429070); თეონა ვერულაშვილი (სარეგისტრაციო # 429224);

·პრობაციის ოფიცრები წყალტუბოში (ორი ვაკანსია) - ზვიად კოღუაშვილი (სარეგისტრაციო # 428188); თეონა სიმსივე (სარეგისტრაციო # 429416);

·პრობაციის ოფიცერი ტყიბულში - ოლეგ ფანჩულიძე (სარეგისტრაციო # 428283);

·პრობაციის ოფიცერი თერჯოლაში - ლილი აბულაძე (სარეგისტრაციო # 430548);

·პრობაციის ოფიცერი ხარაგაულში - შოთა შარიქაძე (სარეგისტრაციო # 428401);

·პრობაციის ოფიცერი ბაღდათში - ფირუზ კვეტენაძე (სარეგისტრაციო # 428057); ბესიკი მაღლაკელიძე (სარეგისტრაციო #  1615736);

·პრობაციის ოფიცერი საჩხერეში - რამაზ მოდებაძე (სარეგისტრაციო # 424984);

·პრობაციის ოფიცერი ჭიათურაში - კონსტანტინე წერეთელი (სარეგისტრაციო # 425139);

·პრობაციის ოფიცერი ვანში - მერაბ არველაძე (სარეგისტრაციო # 427084);

·პრობაციის ოფიცერი ხონში - მაია ჩხენკელი (სარეგისტრაციო # 428720);

·სპეციალისტი ქუთაისში - ლელა ბაკურაძე (სარეგისტრაციო # 427957); . პრობაციის ოფიცერი ვანში - დათო ხურციძე (სარეგისტრაციო #1722041);  

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების და სპეციალისტის კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეულიკანდიდატები:

·პრობაციის ოფიცერი ამბროლაურში - გიორგი ჭარბაძე (სარეგისტრაციო # 430534);

·პრობაციის ოფიცერი ამბროლაურში - გალაქტიონ ომანიძე (სარეგისტრაციო # 980813)კანდიდატურა.

·პრობაციის ოფიცერი ცაგერში - მანუჩარ გოლეთიანი (სარეგისტრაციო # 429652);

პრობაციის ოფიცერი ლენტეხში - ბესიკ გაზდელიანი (სარეგისტრაციო # 484306);

პრობაციის ოფიცერი ონში - მანუჩარ გობეჯიშვილი (სარეგისტრაციო # 488588);

·სპეციალისტი ამბროლაურში - მაია არჩვაძე (სარეგისტრაციო # 429622);  

თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრების კონკურსის წესით დასაკავებელ თანამდებობებზე კონკურსის შედეგად შერჩეული კანდიდატები:

დავით გოგუაძე (სარეგისტრაციო # 439141); თამარ ბერიძე (სარეგისტრაციო # 438389); ნიკოლოზ ბაბუციძე (სარეგისტრაციო # 438852); იოსებ კოპაძე (სარეგისტრაციო # 439196); ალექსი ხარხელაური (სარეგისტრაციო #439147); ზურაბ შენგელია (სარეგისტრაციო #436831); ირინა ბათხაძე (სარეგისტრაციო #437949 ); თინა საბაძე (სარეგისტრაციო # 439136); მარიამ ბერბიჭაშვილი (სარეგისტრაციო #439564); ხატია შეყილაძე (სარეგისტრაციო # 438739); ლევან კიკვაძე (სარეგისტრაციო #439914); ნინო კაკუბერი (სარეგისტრაციო #439186 ); ხატია დადიანი (სარეგისტრაციო #439600); დავით ფანჯიკიძე (სარეგისტრაციო #436024); გიორგი ჯიჯელავა (სარეგისტრაციო #436410); ოთარ ქაჩიბაია (სარეგისტრაციო #436407); დავით დარსაველიძე (სარეგისტრაციო #438602); გიორგი გორდეზიანი (სარეგისტრაციო #440221); ზურაბ თედელური (სარეგისტრაციო #439251); მარიამ ონიაშვილი (სარეგისტრაციო #436888); გივი კაჭარავა (სარეგისტრაციო #439096); ნათია სიჭინავა (სარეგისტრაციო #435751); პაატა უჯმაჯურიძე (სარეგისტრაციო #434422); ოთარ ქიტიაშვილი (სარეგისტრაციო #436895); ლელა ბიტაროვი (სარეგისტრაციო #436141); თამარ პეტრემღვდლიშვილი (სარეგისტრაციო #436917); ირმა ხუნჯუკაშვილი (სარეგისტრაციო #438211); თეა გვასალია (სარეგისტრაციო #436369); ბექა ბერაძე (სარეგისტრაციო #439539); ირაკლი ჩივაძე (სარეგისტრაციო #436861); ჯონი თბილელი (სარეგისტრაციო #436014); ნოდარ მატარაძე (სარეგისტრაციო #437894); გიორგი გულბანი (სარეგისტრაციო #436012); ნათია ბენდიანიშვილი (სარეგისტრაციო #438414); ვახტანგ თოლორაია (სარეგისტრაციო #436181); ინგა რაზმაძე(სარეგისტრაციო #434296); ვალერიან კვიჟინაძე (სარეგისტრაციო #436201); თეიმურაზ ტეფნაძე (სარეგისტრაციო #440098); ნინო სიჭინავა (სარეგისტრაციო #439616); თამარ ჯაბანიშვილი (სარეგისტრაციო #439859); თემურ ღვალაძე (სარეგისტრაციო #437124); მარიცა ღურწკაია (სარეგისტრაციო #434103); ქეთევან წიკლაური (სარეგისტრაციო # 439083); ვალერიანე თორდია (სარეგისტრაციო # 439149); ელგუჯა მემანიშვილი (სარეგისტრაციო # 436460); თარაშ თავაძე (სარეგისტრაციო #437163 ); ლევან ბარქაია (სარეგისტრაციო #437025); თამარ ჭანტურია (სარეგისტრაციო #436925); ლია მერლანი (სარეგისტრაციო #436240); ეკატერინე ხარებავა (სარეგისტრაციო # 438947); თინათინ თარხნიშვილი (სარეგისტრაციო #439972); ნინო კობერიძე (სარეგისტრაციო #436515); ნონა წიკლაური (სარეგისტრაციო #435966); ლეილა კიკვიძე (სარეგისტრაციო # 439977); თამარ ანდრიაშვილი (სარეგისტრაციო # 440032); ირაკლი სიკიაშვილი (სარეგისტრაციო #433398); გიორგი ჩუტკერაშვილი (სარეგისტრაციო # 439629); გიორგი ნიკოლეიშვილი (სარეგისტრაციო # 537419); ივეტა ლორთქიფანიძე (სარეგისტრაციო # 540312); ნინო ლაბარტყავა (სარეგისტრაციო # 540387); სოფიო გაბრიჭიძე (სარეგისტრაციო # 540528); ნინო ცერცვაძე (სარეგისტრაციო ნომერი # 717963) გიორგი გადრანი - (რეგისტრაციის #855874); თეონა ხორნაული - (რეგისტრაციის #855895); რუსუდან ცქვიტინიძე (სარეგისტრაციო # 1035068);

გივი გვაზავა (სარეგისტრაციო # 1190736);

მაია ბირკაია (სარეგისტრაციო # 1335843);

ანნი მირცხულავას (სარეგისტრაციო # 157405)

ანა მესხი - (სარეგისტრაციო # 1722806)

- თბილისის პრობაციის ბიუროს ოფიცრის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა მაია ცერცვაძის (სარეგისტრაციო # 1723613) კანდიდატურა;

თბილისის პრობაციის ბიუროს ,პრობაციის ოფიცრის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულ იქნა ზურაბ გიგიაძის კანდიდატურა (პ/ნ 01005019828)

თბილისის პრობაციის ბიუროს ,პრობაციის ოფიცრის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად არჩეულ იქნა ალექსანდრე გვალიას კანდიდატურა (პ/ნ 01030031126)

 თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსი - მამუკა მარგველაშვილი (სარეგისტრაციო # 1593749). უფროსი ბაკურ ფაიქიძე  (სარეგისტრაციო # 1187513).    უფროსი ნიკოლოზ მაჭავარიანი (სარეგისტრაციო #776600);  თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე (უსაფრთხოების დაცვის, ლოჯისტიკისა და სააღსრულებო საქმიანობის მიმართულებით) - ხვიჩა ბადაშვილი (სარეგისტრაციო # 780454);
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე  უსაფრთხოების დაცვისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით) დავით კაკაურიძე (სარეგისტრაციო # 1601793) თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე  უსაფრთხოების დაცვისა და ლოჯისტიკის მიმართულებით) მამუკა მარგველაშვილი (სარეგისტრაციო # 120312).
თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილე  (სარეაბილიტაციო-საგანმანათლებლო და სააღსრულებო საქმიანობის მიმართულებით) გიორგი ყველაშვილი (სარეგისტრაციო # 1593862)   თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უფროსის მოადგილის (სარეაბილიტაციო-საგანმანათლებლო და სააღსრულებო საქმიანობის მიმართულებით) - დავით კაკაურიძე (სარეგისტრაციო # 1202629 )   თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი - ბექა თავბერიძე (სარეგისტრაციო # 781541);   თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების არქივარიუსი - ირმა ალასანია (სარეგისტრაციო #774271);   აღსრულების სამსახურის უფროსი გიორგი ყველაშვილი (სარეგისტრაციო # 1279826) ;    აღსრულების სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია) - ვახტანგ ცხადაია (სარეგისტრაციო # 804214); გიორგი პაპიანცი (სარეგისტრაციო # 1670756)   ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია) - იმედა ჭელიძე (სარეგისტრაციო # 804406); ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია) დავით გოლიაძის (სარეგისტრაციო # 1217190)
სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის უფროსი - ლევან კიკვიძე (სარეგისტრაციო # 1400512)   სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი (10 ვაკანსია): მაია ბირკაია (სარეგისტრაციო # 803649); თეონა ბრეგვაძე (სარეგისტრაციო # 807022); რუსუდან ცქვიტინიძე (სარეგისტრაციო # 805857); ვერიკო კუჭუხიძე (სარეგისტრაციო # 805032); მადინა ისაევა - (სარეგისტრაციო # 805756); მირანდა ჩხეტიანი (სარეგისტრაციო # 808028); დიმიტრი მოლაშვილი (სარეგისტრაციო # 802638); გვანცა ლალიაშვილი (სარეგისტრაციო # 808423); ინდირა გვარმიანი (სარეგისტრაციო # 803777); მარიამ დევდარიანი (სარეგისტრაციო # 809331); მარიამ გობრონიძე (სარეგისტრაციო #983528); მერი კარტოზია (სარეგისტრაციო # 1183452); თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის სპეციალისტი (1 ვაკანსია) - ქეთი ჩუთლაშვილი (სარეგისტრაციო # 806275);   უსაფრთხოების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი (17 ვაკანსია): დავით როსტიაშვილი (სარეგისტრაციო # 808696); ლაშა მაისურაძე (სარეგისტრაციო # 807847); შორენა თოფურია (სარეგისტრაციო # 808633); ავთანდილ თვალიაშვილი (სარეგისტრაციო # 804467); ვასილ ბარისაშვილი (სარეგისტრაციო # 804619); გიორგი გურეშიძე (სარეგისტრაციო # 809760); ალექსანდრე გაფრინდაშვილი (სარეგისტრაციო # 801773); ნოდარ შოთაძე (სარეგისტრაციო # 802028); მიხეილ შიობრიშვილი (სარეგისტრაციო # 808428); ავთანდილ ლეფსვერიძე (სარეგისტრაციო # 808651); გოგა ცეკვავა (სარეგისტრაციო # 808056); იანა მარშანია (სარეგისტრაციო # 801817); მაიზერ გელოვანი (სარეგისტრაციო # 809566); არმაზ გიგაური (სარეგისტრაციო # 805740); ჟანა ჯინჭარაძე (სარეგისტრაციო # 809131); თემურ თოლორაია (სარეგისტრაციო # 808222); დავით კვარაცხელია (სარეგისტრაციო # 808621); გიორგი ესვანჯია (სარეგისტრაციო #944958) ირაკლი ჩახვაშვილი (სარეგისტრაციო #977831); ზაზა ჭელიძე (სარეგისტრაციო #1182609); სპეციალისტი ლელა მაისურაძე (სარეგისტრაციო # 989140);
ირაკლი ჭუბაბრია (სარეგისტრაციო # 1337692) სპეციალისტი გიორგი მაღრაძე (სარეგისტრაციო # 1549595)  აღსრულების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცერი(4 ვაკანსია):  ნატალია ციცქიშვილი (სარეგისტრაციო #801695); ლილიანა ნოზაძე (სარეგისტრაციო #801648); მარიამ ბეროზაშვილი (სარეგისტრაციო #801595); ნანა გულუა(სარეგისტრაციdო #803215);   ლოჯისტიკს სამსახურის სპეციალისტი (4 ვაკანსია):  ვახტანგ ყუბანეიშვილი (სარეგისტრაციო # 804256); თეა გიორგაძე (სარეგისტრაციო # 806628); დიანა ბურდილაძე (სარეგისტრაციო # 803263); ნინო ჩიტაძე (სარეგისტრაციო # 805734); ქეთევან თათანაშვილი (სარეგისტრაციო # 1224445).   თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების საქმიაწარმოების სპეციალისტი (2 ვაკანსია): ინგა შალუტაშვილი (სარეგისტრაციო #802762) თამარ რაზმაძე (სარეგისტრაციო #803257); თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალისტის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ლაშა სარჯველაძის (სარეგისტრაციო # 1744650) კანდიდატურა; კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ანა მანდარიას კანდიდატურა (პ/ნ 01024070939); თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის სპეციალისტის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგაგ შერჩეულ იქნა მარიამ ცხვედიანის (პ/ნ 01008062205) კანდიდატურა; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცრის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა არკადი ადუაშვილის (პ/ნ 01012009813) კანდიდატურა; კონკურსის შედეგად უსაფრთხოების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცრის თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა ალექსი ბულკაშვილის (პ/ნ 08001007013) კანდიდატურა;
სრულწლოვან მსჯავრდებულთა თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების აღსრულების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გიორგი ჩითარიშვილის (პ/ნ 45001025296) კანდიდატურა.
თბილისის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ირაკლი არეშიძის (სარეგისტრაციო # 1525858; პ/ნ 01008016362) კანდიდატურა; 
მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა საბა კოზმანაშვილის (სარეგისტრაციო # 1521905; პ/ნ 31001045504) კანდიდატურა; 
სამცხე-ჯავეხეთის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ლევან ბერიძის (სარეგისტრაციო # 1529718; პ/ნ 05001000838) კანდიდატურა; 
შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა სოფიკო კაპანაძის (სარეგისტრაციო # 1529873; პ/ნ 59004000793) კანდიდატურა; 
გურიის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ბადრი რამიშვილის (სარეგისტრაციო # 1529539; პ/ნ 33001004822) კანდიდატურა; 
იმერეთის პრობაციის ბიუროს ელექტრონული ზედამხედველობის სპეციალისტის (შტატგარეშე მოსამსახურე) პოზიციაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა მაგდა ჩხენკელის (სარეგისტრაციო # 1527858; პ/ნ 55001019554) კანდიდატურა; თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურის თავისუფლების შეზღუდვის ოფიცრის ( 2 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა  ანასტასია სავანელის და გიორგი მაღრაძის კანდიდატურები;

პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის (მასმედიასთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მიმართულებით) თანამდებობაზე საჯარო კონკურსის შედეგების შერჩეულ იქნა ირაკლი ჭითანავას (პ/ნ01003005167) კანდიდატურა;

მცხეთა-მთიანეთის პრობაციისბიუროს პრობაციის ოფიცრის (1 ვაკანსია - ყაზბეგი) თანამდებობაზე საჯაროკონკურსის შედეგების შერჩეულ იქნა ნონა ხაიკაშვილის (პ/ნ 44001001862) კანდიდატურა;

თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის თანამდებობაზე (2 ვაკანსია) კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ანუკა ჩაფიძის (პ/ნ 01009008809) და გიორგი ჯიქიას (პ/ნ 19001108299) კანდიდატურები;

იმერეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის თანამდებობაზე (1 ვაკანსია) კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა სალომე ბობოხიძის (პ/ნ 53001050061) კანდიდატურა;

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს პროფესიული ზედამხედველის (ფსიქოლოგიური მუშაობის მიმართულებით - 1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა მანანა ომარაშვილის (პ/ნ 35001027019) კანდიდატურა;

აღსრულების კონტროლის, სტატისტიკისა და ანალიზის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა გიორგი მკურნალიძის (პ/ნ 01030013865) კანდიდატურას;

იმერეთის პრობაციის ბიუროს უფროსის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნავალერიან ვაჭარაძის (პ/ნ 18001004924) კანდიდატურას;

თბილისის პრობაციის ბიუროს უფროსის მოადგილის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნადავით კაკაურიძის (პ/ნ 01003002264) კანდიდატურას;

მცხეთა-მთიანეთის პრობაციის ბიუროს სპეციალისტის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა ნანა გულუას (პ/ნ 62006000681) კანდიდატურას;

კახეთის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის (1 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა მიხეილ ნიკოლაიშვილის (პ/ნ 01005015889) კანდიდატურას;

თბილისის პრობაციის ბიუროს პრობაციის ოფიცრის (6 ვაკანსია) თანამდებობაზე კონკურსის შედეგად შერჩეულ იქნა: სოფიკო დანელიას (პ/ნ 01019070594), ანი ზურაბაულის (პ/ნ 01008042182),  იური ლეჟავას (პ/ნ 33001074026), მარიამ მჭედლიშვილის (პ/ნ 59001084285), ნიკო ლორთქიფანიძის (პ/ნ 01030028698) და ხათუნა ხოფერიას (პ/ნ 39001002588) კანდიდატურები.